Расширение связей

Подписание МЕМОРАНДУМА о сотрудничестве далее>>

Во время съемки

Кафедра Звукорежиссуры и режиссуры телевидения и радио далее>>

Отчетный концерт

Кафедра Оркестрового дирижирования далее>>

В здоровом теле здоровый дух

Кафедра Физической культуры далее>>

Талантливый человек талантлив во всем

Кафедра Хорового дирижирования далее>>

 

Абитуриентам

Бүбүсара Бейшеналиева атындагы  Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети

2019-2020 окуу жылына төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну
жарыялайт

(күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмү)

Адистик боюнча экзамендер төмөнкүлөрдөн турат:

Музыка факультети:

 • Хор коллективинин менеджери: Музыкага шыктуулугун жана  ырдоо  жөндөмүн текшерүү, коллоквиум;
 • Эл аспаптар оркестринин менеджери: Музыкалык жөндөмүн текшерүү, музыкалык аспапта ойноо, коллоквиум;
 • Фольклордук-этнографиялык ансамблдин менеджери: кыргыз элдик аспаптарда ойноо, ырдоо, эпос, дастан жана айтыштардан үзүндү аткаруу ж.б.;
 • Эстрадалык ансамблдин менеджери: Музыкага шыктуулугун, жөндөмүн текшерүү жана музыкалык аспапта ойноо;
 • Эстрада ырчысы: Музыкага шыктуулугун жана ырдоо жөндөмүн текшерүү.(Эки-үч ырды аткаруу);
 • Музыка мугалими: Музыкага шыктуулугун жана ырдоо жөндөмүн текшерүү.

Атайын орто музыкалык билими бар  хор коллективинин менеджери, эл аспаптар оркестринин менеджери,  музыка  мугалими, эстрадалык  ансамблдин менеджери жана эстрада ырчысы бөлүмүнө кирүүчүлөр,   дирижёрлук кылуу, музыка теориясы жана сольфеджио боюнча экзамендерди  тапшырышат.

Театр факультети:

 •  Драма жана кино актеру: үнүн жана сүйлөө чеберчилигин текшерүү, адабий чыгармалардан үзүндү окуу, музыкалык-ритмикалык шыктуулугун текшерүү;

Кино жана Телевидение факультети:

 • Телевидение жана радио режиссеру: сценарий жазуу, актерлук жөндөмдүүлүгүн текшерүү; физика боюнча аӊгемелешүү;
 • Кино жана телевидение оператору: фото-сүрөттөр боюнча конкурс; фоторепортаж, физика жана химия боюнча аӊгемелешүү;
 • Кино жана телевидениенин үн режиссеру: адистиги боюнча коллоквиум, музыкалык жөндөмдүүлүгүн текшерүү, физика боюнча аӊгемелешүү.
 • Драма жана кино режиссеру: практикалык режиссура, пьесага талдоо жүргүзүү, актерлук жөндөмдүүлүгүн текшерүү;

Социалдык-маданий ишмердиги факультети:

 •  Социалдык-маданий ишмердигинин менеджери: социалдык-маданий ишти уюштуруу (жазуу түрүндө), адистиги боюнча коллоквиум (оозеки);
 • Бий коллективинин жетекчиси: аткаруучулук чеберчилик (классикалык, элдик-сахналык, тарыхый-турмуш бийлери), коллоквиум.
 • Мугалим-хореограф.

Сырттан окуу, квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети:

 • Атайын орто билими бар абитуриенттер кабыл алынат.

Баардык  абитуриенттер  адистиги боюнча экзамендерден тышкары кыргыз же орус тилинен жат жазуу жазышат.

Университетке  тапшыруучу  абитуриенттерден  жалпы  республикалык тесттин сертификаты талап кылынбайт.

Абитуриенттер контракттык жана бюджеттик негизде кабыл алынат.
Тыштан келген студенттер жатакана менен камсызданат.

Талап кылынуучу  документтер:

 1. Орто же атайын орто билими жөнүндө аттестат же диплом  (түп нускасы);
 2. Медициналык справка (0-86 У формасы);
 3. 3х4 өлчөмүндөгү 8 сүрөт;
 4. Паспорт, аскердик китепче  же каттоо  күбөлүгүн  көрсөтөт;
 5. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эмгек стажы барлар үчүн).

Документтерди кабыл алуу: 1-июль — 20-июль 2019-ж.
Консультациялар: 8, 9, 18, 19-июль 2019-ж.
Экзамендер: 22-июль — 27-июль 2019-ж.

Дареги:  Бишкек ш. Жантөшев көчөсү 113
(Жукеев-Пудовкин көчөсүнүн кесилишинде)
Тел: + (996) 312 57-02-39, 51-08-36,  57-92-70
www.kguki.kg  e-mail: kgukiart@mail.ru 

IMG_0044IMG_0047IMG_0060IMG_0053

Кыргызский государственный университет  культуры  и  искусств им. Бүбүсары Бейшеналиевой

объявляет
прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год по следующим специальностям

(дневное и заочное обучение)

Специальности  и  экзамены:

Факультет Музыки:

 • менеджер хорового коллектива: проверка музыкальных и голосовых данных;
 • менеджер оркестра народных инструментов: проверка музыкальных данных, игра на инструменте;
 • менеджер  фольклорно-этнографического ансамбля:  игра на кыргызских народных  инструментах, пение, исполнение  отрывков из эпосов,   дастанов, айтышей и т.д.
 • менеджер эстрадного ансамбля: игра на инструменте, коллоквиум;
 • солист эстрадного ансамбля: проверка музыкальных и голосовых данных, исполнение 2-3 песен;
 • учитель музыки и пения: проверка музыкальных и голосовых данных.

Поступающие по специальности:

менеджер хорового коллектива, менеджер оркестра народных инструментов, учитель музыки и пения, менеджер эстрадно-духового оркестра, солист эстрадного ансамбля  имеющие среднее специальное  музыкальное  образование сдают  экзамены  по дирижированию, теории музыки  и  сольфеджио.

Факультет Социально-культурной деятельности:

 • менеджер социально-культурной деятельности: организация социально-культурной работы (письменно), коллоквиум по специальности (устно);
 • руководитель танцевального коллектива: исполнительское мастерство (классический, народно-сценический, историко-бытовой танцы), коллоквиум по специальности.
 • педагог-хореограф

Факультет  Театра:

 • актер драмы и кино: исполнение отрывков из литературных произведений, проверка голоса, речи и музыкально-ритмических данных;

Факультет Кино и Телевидения:

 • режиссер телевидения  и радио: написания сценария, проверка  актерских данных, сюжетный фотоэтюд.
 • Оператор кино и телевидения: конкурс фотографий, фоторепортаж (в период вступительных экзаменов), собеседование по физике и химии;
 • звукорежиссер кино и телевидения: беседа по специальности, проверка музыкальных данных, собеседование по физике.
 • режиссер драмы и кино: практическая режиссура , анализ пьесы, проверка  актерских данных;

Факультет заочного обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров:

 • Набирает Абитуриентов со средним специальным образованием.

При  вступительных экзаменах сертификат обще республиканского тестирования не требуется.

Прием – на контрактной и бюджетной основе.
Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием.

Необходимые документы:

 1. Документ о среднем или среднем специальном образовании (подлинник);
 2. Медицинская справка формы 0-86 У
 3. 8 фотокарточек 3х4;
 4. Паспорт, военный билет (приписное свидетельство) предъявляются лично;
 5. Выписка из трудовой книжки (для имеющих стаж работы).

Прием документов: с 1-июля по 20-июля 2019 г.
Консультации: 8, 9, 18, 19-июля 2019 г.
Экзамены: с 22-июля по 27-июля 2019 г.

Адрес:г. Бишкек ул. Джантошева 113
(Пересекает ул. Жукеева-Пудовкина)
Тел: +(996) 312 57-02-39, 51-08-36, 57-92-70
www.kguki.kg  e-mail: kgukiart@mail.ru